Obchodní podmínky

Obchodní podmínky firmy VENTO Development s.r.o. pro prodej doplňků stravy pod obchodním názvem IONTMAX:

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy mezi firmou VENTO Development s.r.o., se sídlem na adrese Lipenská 1165/49, 779 00 Olomouc-Hodolany, IČ: 04889436, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 82780/KSOS (dále jen „prodejce“) a fyzickou osobou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“), která si objednává a kupuje výrobky značky IONTMAX (dále jen „zboží“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodejcem na adrese www.iontmax.com (dále jen „internetový obchod“).

1.2. Kupující potvrzením objednávky prohlašuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí.

1.3. Tyto podmínky jsou platné a účinné ke dni jejich zveřejnění na internetových stránkách prodejce. 

2. Uživatelský účet

2.1. Kupující, který se zaregistruje na webové stránce, získá přístup do svého uživatelského rozhraní, odkud může objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“). Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující objednávat zboží i bez registrace přímo z webového rozhraní.

2.2. Kupující je povinen při registraci na webové stránce a při objednávání zboží uvést všechny údaje správně a pravdivě. Pokud se některé údaje v uživatelském účtu změní, je kupující povinen je aktualizovat. Prodávající považuje údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží za správné.

2.3. Kupující má přístup k uživatelskému účtu pomocí uživatelského jména a hesla. Je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací potřebných k přihlášení do svého uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit třetím osobám využívat jeho uživatelský účet.

2.5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet, zejména pokud kupující svůj účet nevyužívá po dobu delší než 5 let, nebo poruší své povinnosti z kupní smlouvy a obchodních podmínek.

2.6. Kupující je informován, že uživatelský účet nemusí být vždy dostupný, zejména kvůli nutné údržbě hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo třetích stran.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Informace o zboží, které je uvedeno na webovém rozhraní obchodu, je pouze informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na základě této informace. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nevztahuje na tuto situaci.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, včetně cen a nákladů za navrácení, pokud to není možné obvyklou poštovní cestou. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží platí po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající si ale může individuálně sjednat podmínky pro uzavření kupní smlouvy.

3.3. Webové rozhraní obchodu uvádí náklady na balení a doručení zboží v rámci EU a EFTA.

3.4. Kupující vyplní objednávkový formulář v webovém rozhraní obchodu, který obsahuje informace o objednaném zboží, způsobu úhrady a doručení, a nákladech na dodání.

3.5. Před odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat a upravit informace v objednávce. Kupující odešle objednávku kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Prodávající potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou kupujícím.

3.6. Prodávající si může v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) vyžádat od kupujícího další potvrzení objednávky, například písemně nebo telefonicky.

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky, kterou prodávající přijme a potvrdí elektronickou poštou na adresu kupujícího.

4.  Cena zboží a platební podmínky

4.1. Kupující může uhradit cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy následujícími způsoby:

  • bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 103277790 / 2250, vedený u společnosti Banka CREDITAS (dále jen „účet prodávajícího“);
  • prostřednictvím platebního systému STRIPE.
 

4.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši spolu s kupní cenou. Pokud není uvedeno výslovně jinak, náklady spojené s dodáním zboží jsou zahrnuty v kupní ceně.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího žádnou zálohu nebo jinou obdobnou platbu. Toto však nevylučuje ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek týkající se povinnosti kupujícího uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě bezhotovostní platby převodem je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. Pokud kupující platí bezhotovostní platbou, je povinen uhradit kupní cenu zboží spolu s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží (kupóny) poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že podle § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, o zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal.

5.2. V případě, že nejde o jednu z výjimek uvedených v článku 5.1, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží, případně ode dne převzetí poslední dodávky, pokud předmětem smlouvy jsou různé druhy zboží nebo dodání několika částí. Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno prodávajícímu v této lhůtě. Kupující může odeslat odstoupení od kupní smlouvy na adresu prodávajícího nebo na elektronickou adresu prodávajícího info@iontmax.com.

5.3. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy dle článku 5.2, kupní smlouva se od počátku ruší a zboží musí být vráceno prodávajícímu do 14 dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, i když zboží nemůže být vráceno běžnou poštou kvůli jeho povaze.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Pokud je způsob dopravy zboží speciálně požadován kupujícím, nese kupující veškeré riziko a dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. V případě, že je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. Pokud je z jakéhokoli důvodu nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží nebo jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen okamžitě zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad ihned oznámit přepravci. Pokud jsou zjištěny porušené obaly svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti související s přepravou zboží mohou být upraveny zvláštními dodacími podmínkami, pokud jsou prodávajícím vydány. 

7. Reklamační práva

7.1. Práva a povinnosti obou stran ohledně reklamačních práv se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku (§§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Prodávající zaručuje kupujícímu, že zboží, které přebírá, není vadné. Konkrétně prodávající zaručuje, že v době, kdy kupující převzal zboží:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany dohodly, a pokud takové vlastnosti nebyly dohodnuty, má vlastnosti popsané prodávajícím nebo výrobcem, nebo jsou vlastnosti, které by kupující očekával na základě reklamy prodávajícího,

7.2.2. je zboží vhodné pro účely, pro které prodávající uvádí nebo pro které se obvykle používá zboží tohoto druhu,

7.2.3. zboží odpovídá jakosti nebo provedení, které bylo dohodnuto podle vzorku nebo předlohy,

7.2.4. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží splňuje požadavky stanovené právními předpisy.

7.3. Výše uvedená ustanovení se nevztahují na zboží prodávané za nižší cenu kvůli vadě, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení u použitého zboží, kterou zboží mělo při převzetí, nebo na vady vyplývající z povahy zboží.

7.4. Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující má právo uplatnit reklamační práva v případě vadného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. 

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 

7.7 Reklamace zboží prodávájící přijímá a vyřizuje pomocí e-mailové adresy info@iontmax.com.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@iontmax.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Obchodní sdělení a „cookies“

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: VENTO Development, s.r.o., Lipenská 1165/49, 779 00 Olomouc-Hodolany, info@iontmax.com, +420 604 824 965.

V Olomouci dne 04.04. 2024